Att leverera kvalitet är en självklarhet

Vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete skall ständigt förbättras genom förebyggande riskanalyser och uppföljning.

Kvalitetspolicy

Vi skall tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.

Vår personal ska alltid vara uppdaterad med kurser & utbildningar för att möta dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalité.

Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet som är ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Vi är certifierade enligt Byggbranschens kvalitetssystem – BF9K

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag byggbranschen.

Läs mer om vad certifieringen innebär.

Vi värnar om miljön

Vår miljöpolicy har som utgångspunkt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera avfall minskar dagligen. Som kund hos oss ska du alltid kunna känna dig säker på att vi gör vårt yttersta för att värna om miljön.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy skall stödja ett resurssnålt, miljöanpassad entreprenad och vi ska sträva mot en långsiktig hållbar utveckling. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas krav.

Vi planerar olika projekt samtidigt med material i god tid, då vi vill minska på antal materialtransporter.

Vi skall minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara.

Vi skall löpande identifiera och värdera våra betydande miljöaspekter.

I möjligaste mån söker vi miljö certifierade leverantörer av material.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

Vi förstå vikten av en trivsam och säker arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy grundar sig i att alla medarbetare ska trivas på jobbet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall. Vi accepterar inte kränkande särbehandling i företaget.

Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.

Vår KMA ansvarig med arbetsledare ansvarar för att identifiera alla ev. risker & faror på arbetsplats för att ta fram åtgärder som minimera riskerna. KMA ansvarig med arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med dem lagar som påverkar Organisationens verksamhet.

Vi inför också tydliga förbud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen.

På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.

Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.

Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.